Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Ekstraordinært landsmøte

Kun én sak var til behandling på Finansforbundets digitale landsmøte 24. november: Endring av vedtektenes retningslinjer punkt D Valg av valgkomité. Vårt første digitale landsmøte er gjennomført på en vellykket måte. Forslaget til endringer ble vedtatt.

Forbundsleder Vigdis Mathisen.

Dette er endringene:

Landsmøtet vedtok de foreslåtte endringene i vedtektene med hvordan organisasjonen skal velge valgkomite. Mye forblir likt med slik vi har det i dag. Blant annet opprettholdes det at det er regionenes ansvar å fremsette kandidater til valgkomiteen. Derimot må organisasjonen starte arbeidet med å finne kandidater tidligere enn hva det har vært tradisjon for, ved at innstillingen på ny valgkomite skal følge de ordinære tidsfrister til landsmøtet. Tidligere er kandidatene først blitt kjent på selve landsmøtet.

Det er allerede et krav i vedtektene om at valgkomiteen skal speile organisasjonen og ha en bred sammensetning gjennom følgende kriterier; kjønnsbalanse, aldersspredning, geografisk spredning, representasjon fra både små og store bedrifter samt alle tariffavtaleområder.

Den største endringen innebærer at forslagene på kandidater til ny valgkomite vil bli koordinert for å se til at kravene om en bred sammensetning oppfylles. Landsmøtet har nå besluttet at det er sittende valgkomite som får denne koordinerende rollen, men det vil fortsatt være regionenes ansvar å sørge for å fremme kandidater og det er regionene som vil stå som avsender til landsmøtet.

Bakgrunn:

Landsmøtet fattet i november 2019 følgende vedtak i forslag 11 om valg av Finansforbundets valgkomité:

«Forslaget oversendes forbundsstyret hvor det utarbeides et forslag med basis i Sally Lund-Andersens forslag, og tar dette til et elektronisk landsmøte innen utgangen av 2020.»

Forbundsstyret har behandlet saken gjennom denne prosessen:

Vedtektsgruppen fikk i desember 2019 i oppdrag å videreutvikle landsmøteforslaget. Revidert forslag ble styrebehandlet 12. mai 2020, før det ble sendt på høring i organisasjonen med svarfrist 1. september. Forslaget ble så justert på bakgrunn av høringssvarene og endelig styrebehandlet 24. september. Nå er forslaget klart til landsmøtebehandling.

Se forbundets vedtekter