Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Ny som tillitsvalgt

Engasjerte og kompetente tillitsvalgte er selve fundamentet i Finansforbundet.

Som tillitsvalgt skal du ivareta oppgaver knyttet til avtaleverk og medbestemmelse, du skal bidra med veiledning av medlemmer, verving, og sist, men ikke minst – være et bindeledd mellom ledelse og medlemmene dine.

Rollen du skal fylle

Det finnes ikke ett svar på hvordan du skal opptre og hva du skal gjøre som tillitsvalgt. Det avhenger av bedriften du jobber i, medlemmenes ønsker, tiden vi lever i og mye mer.

Her er likevel noen ledetråder og de er sentrert omkring tre forhold:

  • God menneskekunnskap
  • Næringsforståelse
  • Kunnskap om lov- og avtaleverk

Menneskekunnskap

For å være en god tillitsvalgt er det viktig å ha menneskekunnskap. På denne måten skaper du relasjoner til medlemmene dine, andre tillitsvalgte og ledelsen. Når du viser at du er ryddig, lyttende, kunnskapsrik og har integritet vil folk ha tillit til deg, tørre å melde fra om ting til deg og de vil lytte når du snakker. På den måten får du gjennomslag.

God forståelse for næringen

Det er også viktig å ha god forståelse for næringen. Hva skjer i næringen i dag og i fremtiden? Hvordan påvirker dette bedriften du jobber i, kompetansebehovet hos de ansatte etc. Ved å ha denne kunnskapen blir du en god sparringspartner, kanskje særlig for ledelsen, og du blir en som det er viktig å rådføre seg med når bedriften skal planlegge og sette mål for fremtiden.

Lov og avtaleverk

Et fundament for rollen din ligger i å ha kunnskap om lov- og avtaleverk. Her finner du bestemmelsene som gir deg innpass til samarbeidsorganer med ledelsen, rett til fri og avlastning i arbeidet for å kunne utføre jobben som tillitsvalgt og kunnskap om hvordan partene skal håndtere uenighet lokalt.

Finansforbundets mål er ikke å «slå ledelsen i hodet» med lov- og avtaleverk, men at våre tillitsvalgte kjenner det så godt at de har god kunnskap om sine rettigheter og muligheter.

Last ned rollebeskrivelse

Vi har utarbeidet en rollebeskrivelse som kan brukes for å avklare fokusområder og arbeidsfordeling mellom tillitsvalgte, samt brukes når du skal ha inntredelsessamtale med lederen din slik at vedkommende forstår oppdraget ditt.

Medlemmenes forventninger

Medlemmene forventer at du arbeider til beste for individene og fellesskapet i bedriften. Det er ikke sikkert at de alltid er enige med deg i dine beslutninger. Men dersom du viser at du har integritet og kunnskap, vil de mest sannsynlig akseptere deg i de situasjonene der dere ikke er enige.

De forventer at du samarbeider med ledelsen når du kan, men sier fra om uenigheter når du må.

Medlemmene forventer at de tillitsvalgte er synlige i viktige saker og tar et standpunkt.

Medlemmene forventer at de tillitsvalgte har kunnskap om forhold i bedriften som vil påvirke dem som ansatte og om de deler av lov- og avtaleverket som sikrer innflytelse i bedriften.

Ledelsens forventning

De fleste ledere forventer med rette at du skal kjenne bedriften godt, også bedriftens fremtidige strategi. De forventer at du skal være godt forberedt når saker behandles, og på den måten gjøre deg «spillbar» og være en relevant sparringpartner for ledelsen. Ledere forventer at du som tillitsvalgt skal kjenne avtaleverket godt, kanskje til og med bedre enn dem selv.

Det er viktig å ta en prat med lederen din, slik at dere kan avklare forventninger. Antakelig har dere rimelig like mål, men kan være uenige om veien til målet. Dette er helt naturlig fordi dere har ulike roller og står ansvarlig overfor ulike grupper.

Å ha respekt for de ulike rollene, gjør samarbeidet enklere.

Tillitsvalgt og verneombud

Mange tillitsvalgte er både tillitsvalgte og verneombud. Det kan være utfordrende å skille rollene fra hverandre, og vi har derfor laget en film som peker ut de mest sentrale forskjellene mellom de to vervene.

Lær om sentrale forskjeller mellom tillitsvalgt og verneombud

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Opplæringsløpet består av fem deler- to digitale og tre samlingsbaserte kurs.
Se presentasjon av opplæringen (Prezi)

Digital onboarding

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Tilgjengelig fra registreringsdato.

Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær-/bedriftsavtaler, tillitsvalgtsrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.
Ansvarlige: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet.

Grunnkurs 1 – UKE 7 ( 2 dager)

UKE 7 gir grunnleggende kunnskap om fagforening og tillitsvalgtsrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, verving og synlighet og Finansforbundets politiske mål og retning.
Ansvarlige: sekretariatet.

Elæringsprogram

Modul 3: Fokus på utvikling av tillitsvalgtsrollen, medbestemmelse og synlighet og verving.
Ansvarlige: sekretariatet

Grunnkurs 2 (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtsrollen, verving og oppslutning, i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønn/lønnsdannelse.
Ansvarlige: sekretariatet

Videreutdanning

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på videreutdanning.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som omstilling og nedbemanning, lønn, lov- og avtaleverk, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer for tillitsvalgte. Sjekk kurs for tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Videoer

Tillitsvalgtes rolle
Lov og avtaleverk
Synlighet og oppslutning
Tillitsvalgtes rolle i et helhetsperspektiv. Hvordan påvirker bedriftens interne forhold vervet som tillitsvalgt?
Møte i tillitsutvalget (TU). Videoen illustrerer hvordan ledelse kan utøves i TU, og hvilke utfordringer du som tillitsvalgt kan støte på.

Skatteplikt bonuspoeng

Fra og med 1.1.2019 har myndighetene vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.

Finansforbundet har derfor besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt.

Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat. Det skal meldes til e-postadressen regnskap@finansforbundet.dev05.dekodes.no

Du vil da få oversendt et skjema der bonusbruken innrapporteres.

Var dette nyttig?