Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Uttalelser

Finansforbundets landsmøte 2019 vedtok syv uttalelser. Disse peker ut noen viktige politiske områder frem til neste landsmøte i 2022.

Kompetanse for fremtiden

Uttalelse til: Finans Norge

Finans Norge har nettopp presentert deres kompetansepolitiske posisjon. Finansforbundet er fornøyde med at arbeidsgiverne har satt kompetanse høyt på dagsorden og vært konkrete i forhold til å styrke mulighetene for læring hele arbeidslivet.

Finansforbundet er positive til at kompetanseutvikling er igangsatt i flere bedrifter. Vi vil fortsette å arbeide for at disse tilbudene utvikles og omfatter så mange som mulig. Et arbeidsliv i sterk endring krever utviklingsløsninger som kombinerer både interne og eksterne utdanningstilbud. Finansforbundet er derfor bekymret for arbeidsgivernes manglende vilje til å finansiere kompetanseutvikling til sine ansatte gjennom formell utdanning hos eksterne utdanningstilbydere.

Vi tar vår del av ansvaret ved å tilby kurs og stipender til våre medlemmer, og forventer samtidig at alle bedriftene følger opp med å bidra til utvikling av sine medarbeidere.

Finansforbundet er bekymret over at arbeidsgivere ikke ser ut til å ta inn over seg at de gjennom tariffavtalene er pålagt at det «utformes bedriftsinterne retningslinjer og legges til rette for planmessige og individuelt tilpassede tiltak i samsvar med bedriftens nåværende og fremtidige kompetansebehov».

Vi savner at Finans Norge synliggjøre sitt ansvar for dekning av utgifter til eksterne studietilbud som bidrar til at våre medlemmer står bedre rustet gjennom de endringer som norsk arbeidsliv står foran. Dette vil også gjøre bedriftene bedre i stand til å levere produkter og tjenester norsk næringsliv har behov for.

Samfunnet og bedriftene tjener på å investere i kompetanse!

Kunnskap for framtiden

Uttalelse til: Myndighetene

Finansnæringen i Norge er inne i enda en ny omstilling med enda høyere tempo enn det vi kjenner til fra før. Denne gangen drevet frem av teknologiske endringer og digital transformasjon. Investeringer i kompetanse, samt evnen til å utnytte og utvikle medarbeidernes kunnskap og ferdigheter er derfor viktigere enn noen gang.

Finansforbundet mener at universitet- og høyskoletilbudet ikke er godt nok tilpasset de behov ansatte og næringen har. Vi ønsker et tettere samarbeid mellom finansnæringen og utdanningsinstitusjonene slik at tilbyderne har mulighet for å levere på de umiddelbare behov næringen har og forventer vil komme fremover.

Det er viktig at myndighetene legger til rette for å gi studenter på masternivå tilknytning til arbeidslivet gjennom praksisplasser eller en form for utplassering i arbeidslivet. Dette vil kunne styrke samarbeidet mellom næring og utdanningsinstitusjonene, og bidra til mer relevant utdanning for studentene. Det vil også gi dem mulighet til å knytte kontakter og få økt forståelse for arbeidslivet.

Å søke ny kunnskap har blitt en del av jobben. Vi vet at de ansatte i finansnæringen er klare!

Mangfold som konkurransefortrinn

Uttalelse til: Arbeidsgiverne

Bedrifter må ha en tydelig holdning til mangfold, og se den enkelte ansatte som en ressurs. Det handler om muligheten til å være seg selv og bruke energi på arbeidet, ikke prøve å passe inn. Dette handler om å forstå betydelsen av å få med mangfoldets perspektiver og skape en inkluderende kultur.

Å realisere potensialet i et mangfold er i stor grad et spørsmål om bevisst ledelse. Det må jobbes aktivt med rekruttering, utforming av utlysningstekster og kultur. Det sentrale er en helhetlig integrering av mangfoldstankegangen.

Mangfold på sitt beste skaper robuste arbeidsplasser, fremmer innovasjon og bidrar til dynamiske bedrifter. Mangfold er et konkurransefortrinn. For en næring i kontinuerlig endring, som finansnæringen, er dette avgjørende for å lykkes i fremtiden.

Bedrifter skal gjenspeile det samfunnet de er en del av. Det gjelder også Finansforbundets organisasjon.

Et systematisk og godt mangfoldsarbeid er lønnsomt.

Det er en tid for alt

Uttalelse til: Arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer

Det gode arbeidslivet er det som lar seg kombinere med et godt privatliv. Å ha muligheten til å møte gode venner på kvelden, følge opp barna før og etter skoletid, besøke familien i helgen er viktig i folks liv, og bidrar til at vi yter bedre i jobben.

Mange i finansnæringen jobber til vanlig tid mellom 8 – 16, men både teknologi og kundeadferd gjør at flere også jobber utenom normalarbeidsdagen. For mange er dette en bra løsning. Finansforbundet ser positivt på fleksibilitet så lenge dette er frivillig. Det er en selvfølge at avvikende arbeidstid kompenseres ekstra.

Når teknologi bidrar til å gjøre skillet mellom når vi jobber og når vi ikke jobber utydelig, trenger vi av og til å bli minnet på at det vi er best når arbeid er arbeid og fritid er fritid.

Retten til å koble seg av er vesentlig!

Vet du hva du får i pensjon?

Uttalelse til: Medlemmer og tillitsvalgte

Kunnskap om egen pensjon er altfor mangelfull blant arbeidstakerne i Norge. Mange av oss vet ikke hvor mye penger vi har å leve av når vi en gang i fremtiden skal pensjonere oss.

Pensjon er mer komplisert enn noensinne. Behovet for økt kunnskap om pensjon er stort i lys av flere individuelle valgmuligheter og pensjonsordninger der du selv kan påvirke utviklingen av dine fremtidige pensjonsytelser. For disse gruppene jobber Finansforbundet for en innføring av egen pensjonskonto. Valgmulighetene har også blitt større knyttet til når vi kan starte uttak av pensjon. Uttak av alderspensjon er ikke lenger knyttet til fratreden fra arbeidslivet. Våre medlemmer må få hjelp til å forstå konsekvensene de valgene de foretar.

Pensjonssystemet i Norge gjør at du taper økonomisk både på manglende opptjening av pensjon, høye forvaltningskostnader, og for lite avkastning på pensjonskapitalen. Pensjonsreformen har medført at alle må stå i jobb lengre for å kompensere for levealdersjustering.

Vi mener at all lønn skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Slik er det ikke i dag, og derfor kan du jobbe i flere år i ulike stillinger uten å få uttelling i form av pensjon. Dette er svært urettferdig. Dette må løses gjennom endring i regelverket.

Når arbeidstakere skifter jobb stadig oftere og flere bedrifter endrer pensjonssystemet, er det flere og flere som får utstedt fripoliser. Med dagens regelverk blir disse stadig mindre verdt. Dette svekker vår pensjon. Derfor går Finansforbundet inn for regelverksendringer som bidrar til høyere avkastning på pensjonskapitalen som ligger i fripolisene.

Finansforbundet jobber aktivt for at våre medlemmer skal få pensjon fra første krone. Uansett alder og stillingsandel.

Samspill mellom teknologi og mennesker

Uttalelse til: Tillitsvalgte og arbeidsgivere

De beste resultatene skapes I samspill mellom mennesker og teknologi. I dette samspillet har norsk finansnæring en konkurransefordel gjennom å være en bransje som lenge har satset på digitaliserte og papirløse betalinger, identifisering og arkivering. Norsk finans IT har verdensledende løsninger som er ettertraktet utenfor landets grenser. Dette bekrefter hvordan innovasjon og kreativitet driver norsk finanssektor fremover.

Det er fortsatt høyt tempo i teknologiutvikling og -tilpasning både i finansnæringen og resten arbeidslivet. Mesteparten av jobben skjer internt i den enkelte bedrift hvor våre tillitsvalgte jobber aktivt i prosjekter for å ivareta medlemmenes interesser.

Innføringen av ny teknologi krever at partene i arbeidslivet går sammen om de gode løsningene – både for ansatte og næringen. Her må partsamarbeidet stå sentralt. Det må være bedriftenes ansvar å sikre opplæring og kompetanse slik at ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver på en bærekraftig måte.

Teknologien som tas i bruk skal være et gode for både bedrift, sluttbruker og den enkelte ansatte i hverdagen. Den eksponentielle utviklingen av teknologi utfordrer måten vi jobber på, og kan begrense muligheten til å se sammenhenger og jobbe med komplekse oppgaver. Sosial kompetanse og tilstedeværelse vil være nøkkelkompetanser i fremtidens arbeidsliv. Dette er menneskets fortrinn. Ledelse som setter sosial kompetanse og mangfold på agendaen i sine bedrifter, ruster seg vel for fremtiden.

Kunstig intelligens og bruken av stordata må forvaltes på en etisk forsvarlig måte i tråd med partserklæringen om ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Finansforbundet heier frem teknologiske produktdesign og finansielle produkter som setter menneske først – slik at våre medlemmer gir råd til kunder med en integritet og etikk som bærer norsk finansnæring videre inn i en spennende tid.

Finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et bærekraftig samfunn

Uttalelse til: Arbeidsgivere og myndigheter

Det er på tide å gjøre kunnskap om bærekraftig utvikling obligatorisk i finansrelevante utdanninger. En slik satsning vil styrke fremtidens arbeidstakere og ledere i møtet med de globale utfordringene. Vi mener at det er avgjørende å ha med seg et bærekraftperspektiv for å kunne gjøre en god jobb for både næringsliv og samfunn.

Finansnæringen har en viktig rolle for å sikre en bærekraftig utvikling. Det vil gi nye forretningsmuligheter som igjen skaper attraktive og meningsfylte arbeidsplasser. Det handler også om å posisjonere seg for endringer som følge av klimapolitikken og ta sin del av ansvaret for vår felles fremtid.

Kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Kapitalen kan også brukes til å utfordre selskapers håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter, bekjempe korrupsjon og møte klimautfordringen. Særlig viktig for næringen er det å håndtere risiko, også klimarisiko. Dette er finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Finansansatte er viktige pådrivere for endring. Å kunne snakke med kunden om bærekraftige
investeringsvalg og vurdere klimarisiko, er avgjørende fremover.

Vi jobber for at finansansatte skal få anledning til å tilegne seg bærekraftkompetanse, og bruke den i sitt arbeid. Å tydeliggjøre linken mellom sparepenger og samfunnsutvikling er en viktig oppgave. Morgendagens kunder vil i enda større grad stille krav til hvordan sparepengene forvaltes. Avkastning er viktig, men det er ikke likegyldig hvordan verdier blir skapt.

For å lykkes med dette, må arbeidsgiverne og arbeidstakere samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring.

Finansnæringen, både ansatte og ledere, har en nøkkelrolle i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn og næringsliv. Finansforbundet vil bidra til at næringen raskere tar sin rolle for en bedre fremtid – for alle.

Var dette nyttig?