Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Ferie og korona

Få svar på de vanligste spørsmålene rundt ferie og korona.

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferie som ennå ikke er avtalt?

Du kan kreve at hovedferie på tre uker sammenhengende gis i hovedferieperioden 1. juni -30. september, jf. ferieloven § 7. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

Når det gjelder plasseringen av hovedferien innenfor hovedferieperioden, tiden for å ta ut overført ferie (fra i fjor), tiden for avtalefestet ferie og annen ferie utover de 3 ukene, så skal arbeidsgiver drøfte fastsettingen av ferie med deg i god tid før ferien. Arbeidsgiver har styringsrett dersom du og arbeidsgiver ikke blir enige om når ferien skal tas.

Du kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Omstendighetene rundt korona kan være en slik «særlig grunn».

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du 6 virkedager ekstra ferie. Dine ønsker når det gjelder avviklingen av denne ekstraferien skal imøtekommes så langt det er praktisk og rettslig mulig.

Hva med planlagt ferie hvis jeg blir permittert?

Blir du permittert – og har planlagt ferie i perioden –  kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut den planlagte ferien selv om du er permittert. Du og arbeidsgiver står imidlertid fritt til å avtale at ferien skal utsettes.

Arbeidsgiver kan også pålegge deg som er permittert å ta ut ferie. Tiden for ferie skal drøftes med deg og dersom dere ikke blir enige kan arbeidsgiver fastsette tiden for ferie innenfor lovens grenser, se første spørsmål i denne artikkelen. Arbeidstakere som avvikler ferie kan også permitteres.

Feriefravær stopper imidlertid virkningen av permitteringen. Dette medfører bla. at feriedager ikke teller med i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker.

Kan du kreve at planlagte feriedager utsettes?

Nei, det kan du ikke. Ferielovens bestemmelser regulerer ikke arbeidstakers adgang til å kreve at avtalt ferie ikke avvikles. En inngått avtale om ferie vil derfor gjelde selv om feriereisen må avlyses på grunn av omstendighetene rundt korona. Man må i utgangspunktet ta feriedager som planlagt.

Ønsker du å utsette allerede avtalt ferie må du ta dette opp med arbeidsgiver, og det vil være opp til arbeidsgiver å avgjøre om en kan får trukket den planlagte ferien for å jobbe i stedet. Sett i sammenheng med UDs råd om å ikke reise utenlands og hytterestriksjoner bør både arbeidsgiver og arbeidstaker utvise smidighet hvis mulig.

Kan arbeidsgiver kreve at allerede avtalt ferie skal utsettes?

Tiden for ferie som du har mottatt underretning om, kan kun endres av arbeidsgiver under visse vilkår som fremkommer av ferielovens § 6.
Arbeidsgiver kan endre avtalt ferieperiode hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Videre må endringen drøftes med deg. Vilkårene må vurderes fra sak til sak og etter drøfting med arbeidstakeren.

Du kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien.

Hva hvis du er syk når ferien skal tas ut?

Ferien kan utsettes til senere i ferieåret dersom du blir helt arbeidsufør før den planlagte ferien starter. Dette spørsmålet reguleres av ferieloven paragraf 9, første ledd.

Du må selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt og dokumentere sykdom med legeerklæring uten ugrunnet opphold, senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet.

Dersom du blir syk i løpet av ferien kan tilsvarende antall feriedager som blir omfattet av sykdom utsettes til senere i ferieåret. Dette må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes til arbeidsgiver så snart som mulig.

Hva hvis du sitter i karantene når ferien skal tas ut?

Det fremgår som allerede nevnt at du må være helt arbeidsufør før den planlagte ferien starter for å kunne få utsatt ferien. Nav har på sine sider bekreftet at de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, har rett til sykemelding.

Ren karantene av preventive hensyn, for eksempel etter utenlandsreise e.l. oppfyller ikke ferielovens krav for å få utsatt ferie.

Merk at ferie kan være nærmere regulert i lokale tariffavtaler.

Var dette nyttig?