Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Koronaviruset: Hva er dine rettigheter?

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller blir syk? Vi gir deg svarene.

Sjekk med tillitsvalgt i egen bedrift

I tillegg til nye bestemmelser fra myndighetene kan det være lokale ordninger i den enkelte bedrift. Hør med din tillitsvalgt om hvilken praksis som  gjelder hos deg akkurat nå.

Er permitteringer aktuelt i finans?

For bedrifter omfattet av avtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge forutsetter permittering på grunn av koronaviruset at Finansforbundet lokalt eller sentralt og arbeidsgiver/Finans Norge er enige.

Får jeg lønn dersom jeg settes i hjemmekarantene?

Dersom det er arbeidsgiver som bestemmer at du skal ha hjemmekarantene, uten at det foreligger en sykemelding, må arbeidsgiver betale lønn. Dersom legen ber deg holde deg hjemme, enten i påvente av testresultat eller i påvente av sykemelding, er det i arbeidsgivers interesse at du ikke dukker opp på jobb. Det er derfor nærliggende at arbeidsgiver betaler lønn. Dette bør du ta opp med arbeidsgiver så raskt som mulig.

NAV har åpnet for at man kan sykemeldes også per telefon, og risiko for at man er smittet vil da være tilstrekkelig. Dersom lege eller kommunelege pålegger karantene, vil du ha krav på sykepenger.

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller blir syk?

Dersom du har blitt sykemeldt fordi du er koronasmittet, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler da sykepenger for de første 16 kalenderdagene, og folketrygden tar over fra og med 17. sykedag. Dersom du har blitt satt i hjemmekarantene av arbeidsgiver uten sykemelding, er det arbeidsgiver som betaler lønnen din.

Mandag 16. mars ble Stortinget enige om følgende endring:

  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.

Jeg er redd for å bli smittet. Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?

Dersom det er en åpenbar fare for smitte, og du er i faresonen for livstruende sykdom, kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Men det må alltid vurderes konkret, med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg dersom du blir smittet, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er.

Tas dagene i hjemmekarantene av sykedagene mine eller feriedagene mine?

Dersom arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme, kan ikke dette tas av dine feriedager. Om du selv velger å være hjemme uten at arbeidsgiver pålegger deg det, og uten at du kan påvise en akutt fare for smitte, må du prøve å bli enig med din arbeidsgiver om å få være hjemme eller jobbe hjemmefra. Dersom din arbeidsgiver ikke godtar det, og det ikke er mulig å jobbe hjemmefra, kan du forsøke å få avviklet ferie eller ulønnet permisjon.

Skoler og barnehager er stengt. Får jeg lønn når jeg må være hjemme med barna?

Den utvidete ordningen med doble omsorgsdager for barn under 12 år ble nullstilt fra 1. juli 2020. Dette innebar at ubenyttede omsorgsdager ble slettet og man begynte med blanke ark ut året.

I praksis innebærer dette at man får 10 omsorgsdager dersom man har omsorgen for ett barn, og 15 dager ved omsorg for flere enn to barn, ut 2020. Kvoten dobles dersom arbeidstaker er alene om omsorgen.

For å hensynta de tilfeller der arbeidstakere har brukt opp kvoten, og barnehager eller skoler stenges lokalt på grunn av smittevernhensyn, innførte regjeringen fra 15. september ekstra sykt barn-dager. Vilkåret er at arbeidstaker legger frem bekreftelse fra den aktuelle barnehage eller skole til arbeidsgiver, som igjen vil få pengene refundert fra folketrygden.

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger og begrenses til 6G (som er ca 600 000 kr).

Av Sentralavtalen med Finans Norge § 12 nr. 1 følger det imidlertid at

«Dersom sykepengene fra folketrygden ikke dekker den faktiske lønn, jfr. Folketrygdlovens § 8-10,2. ledd, har den ansatte rett til å få utbetalt differansen mellom sykepengene og full lønn.»

Bedriften min har en samfunnskritisk funksjon. Har jeg krav på barnepass?

Ansatte som defineres som viktig for å få utført samfunnskritiske funksjoner kan kvalifisere til barnepass. Hvem og hvor mange dette gjelder i selskapet vil hvert enkelt selskap måtte peke ut ihht den listen over samfunnskritiske funksjoner Finanstilsynet og Finans Norge har blitt enige om.

Sjekk i egen bedrift hvordan de forholder seg til dette temaet.

Hva skjer dersom jeg blir smittet eller syk på reise eller på ferie?

Dersom du blir syk på reise eller på ferie, og fortsatt er syk etter at ferien er avsluttet, kan du kreve å få ferien utsatt. Du må legge frem legeerklæring, og melde ifra til arbeidsgiver så fort som mulig at du ønsker å få utsatt ferien. Dette kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Går det for lang tid risikerer du å tape kravet om å få utsatt ferien.

Har jeg krav på sykepenger dersom jeg blir smittet eller syk på reise?

Folketrygdloven krever at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å få sykepenger. Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger. Det er derfor viktig å ha en god reiseforsikring på plass i god tid før du reiser, og sjekke at denne dekker eventuelle medisinske kostnader, sykehusopphold eller ekstrakostnader i forbindelse med smitte eller sykdom.

Er arbeidstakere på hjemmekontor dekket av yrkesskadeforsikring?

Ja. Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker. Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme.

Følg med! Følg retningslinjene som til enhver tid gjelder i din bedrift.

Var dette nyttig?


Koronasituasjonen

Se samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.